تماس با ما کتابخانه سایت‌های حامی گالری کمپین در بند آرشیو Englishانتشارات کمپیندوباره از همان خیابانها ، ویژه 22 خرداد ، خرداد 89

"دوباره از همان خیابان ها "، مجموعه ای مصاحبه ها و یادداشت است که با هدف مکتوب کردن روایت های بخشی از فعالان جنبش زنان گردآوری شده است

********************************************

خواب آشفته خیابان، ویژه 22 خرداد 78

"خواب آشفته خیابان"، مجموعه ای مصاحبه ها و یادداشت است که با هدف مکتوب کردن روایت های بخشی از فعالان جنبش زنان از وقایع22خرداد سال های1384و1385 و همچنین13اسفند 1385 گردآوری شده است.

********************************************

کتابچه تاثیر قوانین بر زندگی زنان، شماره یک/چند همسری

********************************************

جنبش یک میلیون امضاء: روایتی از درون / نوشین احمدی خراسانی

********************************************

کتابچه ویژه 8مارس از کمپین رشت

********************************************

فولدر ویژه 8مارس از کمپین رشت

******************************************

دفترچه تاثیر قوانین بر زندگی زنان(یکی از سه سند اصلی کمپین)

برای دریافت کتابچه به این قسمت مراجعه کنید
انتشارات دیگران


0 | 30