شماره مقاله: 3446

مسیر:
صفحه اول > کتابخانه

لینک مستقیم:
/spip.php?article3446برخی از حقوق برای کمپین یک میلیون امضا محفوظ است.

کتاب رهنمون خانواده برابر

گروه ۹۵ - برابری در شمال آفریقا

چهار شنبه18 دی 1387


رهنمون حاضرثمره کار جمعی و فردی اعضای گروه ۹۵-برابری در شمال آفریقا است که مراحل نوشتن آن در طول یک سال و نیم در سه کارگاه در شمال آفریقا پیموده شده است.

این رهنمون، در بارة يك فراخوان عمومي به برابري خواهي در
خانواده در كشورهاي شمال آفريقا كه در آن واحد بر يك نقطة مشترك،
يك جنبش متحول اجتماعي و يك برنامة عمل سه گانه استوار شده باشد. اين
فراخوان بر چهار استدلال زير مبتني شده است:

- استدلال بر پاية بافتار و چندگونگي تاريخي اجتهاد هاي فقهي
اسلامي؛
- استدلال حقوقي براساس قوانين برابري محورِ داخلي؛
- استدلال بر مبناي حقوق بين الملل منبعث از حقوق جهاني بشر؛
- استدلال جامعه شناختي دربارة تحولاّت جوامع سه گانة كشورهاي
شمال آفريقا .

استدلال هاي ياد شده معطوف به يازده موضوع مشخّص زير خواهند بود:
1.. يكسان كردن حد اقل سنّ ازدواج؛

2. رضايت به ازدواج؛

3. آزادي در انتخاب همسر؛

4. منع چند همسري؛

5. لغو وظيفة اطاعت از همسر؛

6. مشاركت در تامين هزينة خانواده؛

7. داشتن حق برابر در گسستن پيوند همسري؛

8. اعطاي حق سكونت در خانه به سرپرست كودك؛

9. حق ازدواج دوباره براي مادر سرپرست كودك؛

10 . مشاركت در مسئوليت سرپرستي كودكان؛

11 . برابري در حق ارث.

titre documents joints