تغییر برای برابری

پذيرش > سایت نوشته ها > كمپين به تبليغات گسترده نياز دارد / وبلاگ تنگنا

كمپين به تبليغات گسترده نياز دارد / وبلاگ تنگنا

جمعه 20 آوريل 2007

يكي از اهداف مهم كمپين يك ميليون امضاء آموزش حقوقي و آگاه ساختن شهروندان خصوصا زنان كه به معناي واقعي كلمه به استضعاف كشيده شده اند، از حقوق انساني برابر و يكسان اجتماعي، سياسي، فرهنگي و اقتصادي خود و همچنين پي بردن به نابرابري هاي حقوقي_ اجتماعي تحميل شده بر آنها در سطح وسيعي از جامعه است. همان طور كه مي دانيم يكي از ويژگي هاي بارز جوامع مرد سالار علاوه بر ايجاد محدوديت ها و مانع تراشي ها بر سر راه زنان كه متاسفانه مانع از رشد و تعالي و شكوفايي توانايي ها و قابليت هاي بيشمار انها مي شود، تلاش براي پايين نگه داشتن سطح اگاهي زنان از وضعيت حقوقي_ اجتماعي خويش است.جامعه ي سنتي و مرد سالار ما نيز از اين قاعده مستثنا نيست و طبعا در چنين جامعه اي كه بافت و ساختار مردانه دارد و تفكر غالب بر آن حول محور مرد سالاري مي چرخد، تغيير و يا حتي بازنگري اين قوانين تبعيض آميز و زن ستيز كار ساده و آساني نخواهد بود. متاسفانه قوانين تبعيض آميزو زن ستيز به حدي در جامعه ريشه دوانيده و نهادينه شده است كه بسياري از زنان اين نابرابري ها و قوانين ظالمانه و نا عادلانه را به عنوان بخشي از واقعيت تغيير ناپذير خود پذيرفته اند و اگر هم گروهي از زنان نسبت به اين قوانين غير منصفانه اعتراضي داشته باشند همواره از ترس مثله شدن،نابود شدن و به بند كشيده شدن ناچار و وادار به سكوت شده اند تا جنس سلطه گر و سلطه جوي مرد بتواند بيش از پيش زن را از خويشتن خويش تهي سازد و هر آنچه را مدنظر دارد درون فكر و ذهن و جسم او جاي دهد ( نوعي اسميلاسيون) و به بهره كشي يك سويه و منفعت طلبانه ي خود همچنان ادامه دهد. پس تغيير دادن نظر و تفكر محدود بسياري از زنان كه ذهن و فكرشان تنها در چهار ديوار خانه هايشان مي چرخد و خودشان بسياري از تبعيض هاي روا شده بر زن را شرعي و قانوني مي پندارند، كاري بسيار سخت و طاقت فرسا خواهد بود؛ به همين دليل كمپين يك ميليون امضاء با اجراي طرح چهره به چهره و گفتگوي رو در رو با شهروندان در مدت زمان محدود ( حداكثر 30 دقيقه) نمي تواند به تنهايي و به طور مطلوب موثر و تاثير گذار باشد. كمپين علاوه بر گفتگوي چهره به چهره و رو در رو با شهروندان به تبليغات گسترده و وسيع در سطح جامعه نياز دارد تا بتواند اهداف خود را در مدت زمان كمتري و به بهترين شكل عملي سازد. به نظر من و تعداد ديگري از اعضاي كمپين، برگزاري تئاتر هاي خياباني، برگزاري جلسات متعدد در فرهنگ سرا ها و پارك ها، همكاري با مراكز مشاوره و تبليغ كمپين از طريق اين مراكز و موارد ديگر... مي تواند در پيشبرد اهداف كمپين سهم مهم و به سزايي داشته باشد.


آنلاين بنگريد : تنگنا