گوش کن، دورترين مرغ جهان مي خواند

به ياد يار و همراه عزيزمان مهسا شکرلو